Projekt „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie własnych wyników badań naukowych w dziedzinie ortodoncji z wykorzystaniem innowacyjnych technologii i metod leczenia w Koninie” jest współfinansowany z wykorzystaniem funduszy europejskich.

Cel projektu: Wzmocnienie potencjału innowacyjnego poprzez wdrożenie własnych wyników badań naukowych mających na celu opracowanie nowych algorytmów postępowania leczniczego

Planowane efekty: W związku z powszechnie występującymi wadami zgryzu w populacji polskiej oraz ich konsekwencjami zdrowotnymi i społecznymi konieczne jest leczenie wad zgryzu w okresie rozwojowym. W związku z powyższym faktem istnieje absolutna potrzeba stosowania nowych metod leczenia, dających najlepsze efekty dla pacjentów – bez powikłań i nawrotów wad. Zdiagnozowane problemy zdrowotne pacjentów to nieprawidłowości zębowe, takie jak: zęby zatrzymane, wady genetyczne oraz wady klasy II i III. Dotychczas występujące bariery to m. in. brak algorytmów współpracy chirurgiczno-ortodontycznej, stosowanie aparatów zależnych od współpracy z pacjentem, brak analizy wad zgryzu w oparciu o trójwymiarowe obrazowania. Ponadto jest bardzo mało specjalistów zajmujących się wysoko specjalistycznymi procedurami leczniczymi, jak np. sprowadzanie zębów zatrzymanych lub leczenie pacjentów z genetycznymi wadami szkieletu czaszkowo-twarzowego. Powyższe bariery i problemy zostaną rozwiązane przez wdrożenie i weryfikację własnych, optymalnych algorytmów leczniczych opracowanych przez wnioskodawcę z wykorzystaniem sprzętu medycznego zakupionego dzięki dofinansowaniu z funduszy europejskich.

Beneficjent: Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska dr n. med. Dagmara Piątkowska Specjalista Ortodoncji

Całkowita wartość projektu: 564 066,00 zł

Kwota dofinansowania: 400 380,00 zł